Általános szerződési feltételek

Kölcsönzési feltételek, ÁSZF

1. E szerződés alapján a City Corporation Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Bérbeadó), a Bérlő használatába adja a bérleti szerződésen megnevezett üzemképes, tiszta állapotban levő bérleti tárgyat. A kölcsönzési szerződés fennállása alatt a Bérlő saját költségén köteles gondoskodni a bérleti tárgy karbantartásáról /Ptk. 427. § (1) bek., illetve a KLÉSZ 29. § szerinti ellenőrzésről). Rendeltetésszerű használat ellenére a bekövetkező meghibásodás miatt felmerülő költségek a Bérbeadót, rendeltetés ellenes használat esetén pedig a Bérlőt terhelik.

2. A bérleti megállapodás a kölcsönzési szerződésen jelzett időpontig áll fenn, de a Bérlő jogosult a bérleti díjnak legkésőbb a lejárat napján történő újabb befizetésével a szerződést meghosszabbítani mindaddig, amíg a bérleti tárgyat használni kívánja. A bérleti idő lejártával a bérlet megszűnik, és a Bérlő a bérleti tárgyat üzemképes , tiszta állapotban köteles visszaszállítani. Amennyiben a visszaszállítás a szerződés szerinti időpontban nem történik meg úgy a bérleti díj 24 órára vonatkozó díja mindaddig felszámolásra kerül amíg a bérelt gép vissza nem kerül a bérbeadóhoz.

3. Meghibásodás vagy megrongálódás esetén a bérlő köteles a bérelt tárgyat a boltba azonnal visszahozni, vagy a hibát ugyanitt haladéktalanul bejelenteni. Amennyiben ez nem történik meg, a bérleti díj - a meghibásodásért vagy megrongálódásért való felelősségtől függetlenül - a visszaszolgáltatás időpontjáig a Bérbeadót megilleti.

4. Ha a Bérlő a bérleti idő lejártakor a tárgyat a Bérbeadó írásbeli felszólítása ellenére sem szolgáltatja vissza, a Bérbeadó jogosult azt a Bérlőtől elszállítani. A kiszállással és a szállítással kapcsolatban felmerült költségek a Bérlőt terhelik.

5. Ha a bérleti tárgy visszaszolgáltatása a Bérlőnek felróható okból meghiúsul, illetőleg a bérleti tárgy elvész vagy használhatatlanná válik, stb., a Bérlő köteles a bérleti tárgy pótlási értékét megfizetni. Ha a bérleti tárgy a Bérlőnek felróható okból meghibásodik, a Bérlő köteles a javítási költséget, a Bérbeadó egyéb igazolt kárát megtéríteni. A bejelentést követően BÉRBEVEVŐ köteles 3 napon belül a PÓTLÁSI ÉRTÉKET megfizetni.(törött alkatrész és szerelési díj)

6. A bérleti szerződés fennállása alatt a bérlet és a bérleti tárgy másra át nem ruházható,bérbe nem adható, nem idegeníthető el, és nem terhelhető meg.

7. A felek a jelen szerződésből származó per esetére kikötik a Győri Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

8. A bérelt gép kezelőjéről a Bérlő gondoskodik, a helytelen használatból származó esetleges balesetekért felelősséggel tartozik.

9. A bérlő a kölcsönzési szerződés megkötésekor balesetvédelmi és használati tájékoztatást kapott, melyet a szerződés aláírásával igazol.

10. A bérleti feltételek a Polgári Törvénykönyv XXXVII. fejezetén alapulnak.

11. A bérlő hozzájárul a személyes okmányai mint például személyi igazolvány, lakcímkártya száma és adatainak szerződésbe rögzítésére. Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-66521

12. A bérleti feltételeket elfogadom,amit aláírásommal igazolok.